Koszyk

0 / 0,00 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERENOWEGO MAMAFIKA

Sklep internetowy “Mamafika” dostępny jest pod adresem: www.mamafika.pl a jego właścicielem jest Monika Nowak.

Dane adresowe: “Mamafika” Monika Nowak

numer rachunku bankowego: 18 1160 2202 0000 0002 6318 2820

email: biuro@mamafika.pl

telefon:723843078, 517878647

 

1. DEFINICJE

W niniejszym regulaminie przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Dzień roboczy– jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Formularz zamówienia– Usługa Elektroniczna, mająca postać interaktywnego formularza, dostępnego w Sklepie Internetowym umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w serwisie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem mamafika.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem czynności prawnych dokonanych poprzez zastosowanie Sklepu Internetowego

Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami)

Użytkownik – zarówno Kupujący, jak i Sprzedający.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę produktu oraz cenę zakupu.

Zamówienie specjalne-oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określi szczegółową i zindywidualizowaną specyfikację rodzajową oraz ilościową produktów, jakie zamierza nabyć od Sprzedawcy, a które to wymagają specjalnego przygotowania i wyprodukowania według ww. specyfikacji Klienta, po uprzedniej wyraźnej akceptacji takiego zamówienia przez Sprzedawcę

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: mamafika.pl,
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, jest on dostępny na stronie mamafika.pl,a na życzenie klienta może zostać przesłany pocztą elektroniczną na wskazany przez klienta adres e-mailowy, jak również w wersji papierowej na wskazany przez Klienta adres domowy.
 • Obowiązkiem każdego Klienta jest zapoznanie się z zapisami niniejszego regulaminu. Korzystanie ze Sklepu, zwłaszcza poprzez złożenie zamówienia jest postrzegane, jako działanie następujące po zapoznaniu się Klienta z regulaminem.
 • Zdjęcia produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu służą demonstracji konkretnie wskazanych modeli produktów (korzystając z ochrony praw autorskich Sprzedawcy). Mając na uwadze, iż wszystkie produkty Sprzedawcy wykonywane są ręcznie, ich wygląd w rzeczywistości może różnić się od zdjęć znajdujących się na stronie internetowej Sklepu. Zakazuje się ich powielania oraz rozpowszechniania bez zgodny właścicieli Sklepu.
 • Podane ceny produktów wyrażone są w polskiej walucie,
 • Informacje o Produktach podane na stronie internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, oraz są przedmiotem ochrony w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
 • Przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej na podstawie Zamówienia mogą być Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu, które są jednocześnie dostępne w chwili składania Zamówienia (status dostępności podany jest przy każdym Towarze),
 • Produkty Sprzedawane w sklepie internetowym mamafika.pl są produktami unikatowymi, wykonanymi ręcznie. Z tego powodu te same modele produktu mogą nieznacznie różnić się od siebie i posiadać nieznaczne niedoskonałości związane z produkcją ręczną,
 • Wszelkie akcje promocyjne dotyczące Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym pl nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej,
 • Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami dotyczącymi użytkowania danego produktu, dostępnych na stronie: mamafika.pl
 • Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadawanych do niego przez Klientów w opcji „za pobraniem”

 

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO „MAMAFIKA”

 • Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja klienta na mamafika.pl,
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
 • Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe,
 • Informacje podawane przez Klienta na potrzeby stworzenia Konta Użytkownika oraz przy składaniu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania nieaktualnych bądź nieprawdziwych informacji, w szczególności w zakresie danych osobowych Klienta, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, a ryzyko zrealizowania Zamówienia przy użyciu danych nieprawdziwych lub nieaktualnych obciąża w całości Klienta. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich,
 • Sklep www.mamafika.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię mamafika.pl
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • Dostęp do Konta Użytkownika możliwy jest po wprowadzeniu przypisanej do danego konta nazwy użytkownika bądź adresu e-mail oraz hasła,
 • Konta Użytkownika można usunąć w każdym czasie poprzez wybranie opcji „usuń konto” na stronie Sklepu,
 • Usługa założenia i prowadzenia Konta Użytkownika świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

4. ZAMÓWIENIA

 • Składanie Zamówień lub Zamówień Specjalnych możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, także w dni wolne od pracy. Jednakże realizacja zamówień jest realizowana wyłącznie w dni robocze.
 • Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka,
 • Złożenie Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu Sklepu, co następuje w chwili ich składania, poprzez zaznaczenie przez Klienta pola oznaczonego treścią „Przeczytałem i akceptuję Regulamin Sklepu”.
 • Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a Umowa Sprzedaży zostaje przez Strony zawarta w sposób wiążący po uiszczeniu przez Klienta całej ceny za zamówiony Produkt (za wyjątkiem Zamówień z opcją płatności za pobraniem, przy których do wiążącego zawarcia Umowy Sprzedaży wystarczającym jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę).
 • Zamówienia Specjalne składane są przez Klienta za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@mamafika.pl) i wymagają szczegółowego opisu zamawianego Towaru w szczególności ilości, rodzaju, cech, ceny i terminu wykonania. Do zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem dochodzi w tym przypadku po jednoznacznym potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Specjalnego do realizacji przez Sprzedawcę na ustalonych warunkach i uiszczeniu zaliczki w wysokości 30% ceny zamówienia przez Klienta na rzecz Sprzedawcy.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. DOSTAWA

 • Koszt dostawy produktów pokrywany jest przez Klienta i odbywa się pod wskazany adres przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłki zamówień ze sklepu mamafika.pl realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, DHL, Poczty Polskiej oraz Paczkomatów Inpost. Czas dostawy wynosi maksymalnie 1- 3 dni robocze na terenie Polski.
 • Koszty wysyłki produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

przedpłata: Poczta Polska 12,20zł

przedpłata: InPost (paczkomaty) 9,50zł

          przedpłata: przesyłka kurierska 17zł

          za pobraniem: przesyłka kurierska 22zł

 • Dostawa towarów  za granicę realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD . Klient sklepu otrzymuje informację o cenie dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki zależny jest od wagi, wielkości zamówionego produktu oraz miejsca dostarczenia.
 • Odbiór osobisty zamówionego Produktu przez Klienta jest możliwy na terenie Wrocławia po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą dokładnego miejsca.
 • Wysyłka Zamówienia przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zawarcia przez Strony wiążącej Umowy Sprzedaży. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dla Zamówień złożonych po godzinie 13.00 (trzynastej) w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), a także złożonych w soboty, niedziele i święta – będzie liczony od godziny 10.00 (dziesiątej) najbliższego kolejnego dnia roboczego. Przesyłki do klientów są wysyłane od poniedziałku do piątku do godziny 13.00. Sprzedawca zastrzega sobie nadto prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, przy czym informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej Sklepu,
 • Czas realizacji Zamówienia w żadnym przypadku nie będzie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od chwili zawarcia wiążącej Umowy Sprzedaży,
 • Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Klienta ma obowiązek w obecności doręczyciela/kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz ze zgłoszeniem takiej szkody powinien zostać niezwłocznie (nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego) przesłany do Sprzedawcy na elektroniczny adres biuro@mamafika.pl lub adres siedziby Sklepu.
 • Do każdego zrealizowanego Zamówienia Sprzedawca dołącza dowód zakupu w postaci wystawionego przez siebie rachunku,
 • Zawierając Umowę Sprzedaży, Klient udziela Sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa do zawarcia i realizacji w swoim imieniu umowy o świadczenie usług pocztowych z firmą kurierską lub operatorem pocztowym, której przedmiotem będzie dostarczenie zakupionego Towaru na adres dostawy wskazany przez Klienta. Udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ogranicza w jakikolwiek sposób uprawnień Klienta-Konsumenta, które przysługują mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. PŁATNOŚCI

 • Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione Towary
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego (za moment dokonania zapłaty rozumiana będzie chwila wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • gotówką za pobraniem – płatność do rąk Sprzedawcy przy odbiorze Towaru przez Klienta
 • Przy wyborze płatności innej niż „gotówką za pobraniem” – jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia lub Zamówienia Specjalnego Klient nie dokona zapłaty za Towar, Zamówienie/Zamówienie Specjalne zostanie anulowane, a tym samym Sprzedawca nie ma obowiązku jego realizacji.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dostawy towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wobec Sprzedawcy ( formularz do pobrania) Formularz odstąpienia od umowy może być przesłany poczta elektroniczną, na adres:biuro@mamafika.pl, lub pocztą tradycyjną, na adres: Monika Nowak, wraz z dowodem zakupu w sklepie „Mamafika”.
 • Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w szczególności prawo to nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z powyższego prawa odstąpienia, jest on zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, zwrócić dostarczony mu nowy, nieużywany Towar w stanie niezmienionym na adres Sprzedawcy wskazany w § 7 ust. 2, Regulaminu lub przekazać ten Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Zwrot Towaru może nastąpić łącznie z przesłaniem formularza odstąpieniu od umowy– wraz z oryginałem dowodu zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Umowa Sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Konsument otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupiony Towar, w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania zwrotu towaru na konto wskazane w w/w formularzu lub przekazem pocztowym na adres podany w w/w formularzu.
 • Warunkiem wypłaty należności, o których mowa w ustępie 5, na rzecz Konsumenta jest zwrotne otrzymanie Towaru przez Sprzedawcę w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym.
 • Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
 • Jeżeli Kupujący dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot świadczeń nastąpi odpowiednio na kartę lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym albo płatności przy odbiorze, świadczenie zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy lub przekazem pocztowym, zależnie od woli Kupującego
 • Świadczenie spełnione przez Konsumenta zostanie mu zwrócone najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego Towaru.

8. WYMIANA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

 • Sklep umożliwia Konsumentom wymianę zakupionego Towaru, w ten sposób, że Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży za pośrednictwem sklepu interesowego mamafika.pl może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zakupionego Towaru dokonać jego wymiany na inny dostępny w Sklepie.
 • Koszty wymiany Towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu obciążają w całości Konsumenta.
 • Wymiana zakupionego Towaru odbywa się poprzez niżej opisane, następujące po sobie etapy:

          1.Konsument wypełnia „Formularz wymiany towaru” (formularz do pobrania) a następnie wysyła go na adres sklepu internetowego w terminie określonym w punkcie 1 §8 . Formularz                           wymiany towaru może być przesłany poczta elektroniczną, na adres:biuro@mamafika.pl,  lub poczta tradycyjna, na adres: Monika Nowak

          2.Sprzedawca w zwrotnej wiadomości e-mail skierowanej do Konsumenta, informuje o dostępności Towaru, który Konsument chce otrzymać w zamian za Towar już zakupiony (ewentualnie              określa termin oczekiwania na wyprodukowanie takiego Towaru w przypadku braku jego aktualnej dostępności), wskazuje ewentualne dopłaty ze strony Konsumenta – tytułem różnicy w                  cenie Towarów (w przypadku wybrania przez Konsumenta Towaru droższego niż pierwotnie zakupiony) oraz tytułem kosztów dostawy nowo wybranego Towaru do Konsumenta. W                              przypadku powstania po stronie Konsumenta nadpłaty, Sprzedawca zwróci pozostałą nadwyżkę środków finansowych Konsumenta na rachunek bankowy wskazany w „Formularzu wymiany            towaru” – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta pierwotnie zakupionego Towaru podlegającego wymianie.

          3.Konsument odsyła na adres korespondencyjny Sprzedawcy pierwotnie zakupiony Towar w stanie niezmienionym i nieuszkodzonym wraz z oryginałem dowodu zakupu tego Towaru.

          4.Sprzedawca nadaje nowo wybrany Towar przez Klienta na adres dostawy wskazany w „Formularzu wymiany towaru” po otrzymaniu pierwotnego Towaru.

 • Prawo wymiany Towaru na inny nie przysługuje w przypadku realizacji Zamówień Specjalnych.
 • W przypadku odesłania przez Konsumenta wymienianego Towaru w stanie pogorszonym, wykraczającym poza użycie konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, Sprzedawca ma prawo odmówić wymiany takiego Towaru na inny. W takiej sytuacji, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o odmowie dokonania wymiany nadesłanego Towaru z ww. przyczyn i odeśle go  zwrotnie na adres Konsumenta wskazany w „Formularzu wymiany towaru” na jego koszt.

9. RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

 • Sprzedawca sprzedaje Towary bez wad oraz odpowiada wobec Klienta za wady sprzedawanego Towaru na zasadach rękojmi przy sprzedaży określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniami wynikającymi z kolejnych ustępów niniejszego paragrafu.
 • Sprzedawca nie odpowiada wobec Klienta za wady towaru, o których Klient wiedział w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku, gdy Klient nabywa Towar w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie nabywa Towaru jako Konsument), na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego – odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do tego Klienta jest wyłączona.
 • Reklamacja Klienta dotycząca wad Towaru winna zostać złożona przez osobę uprawnioną w formie pisemnej – listem poleconym (na adres korespondencyjny Sprzedawcy) lub elektronicznej (na adres e-mail Sprzedawcy) – w miarę możliwości niezwłocznie po wykryciu wady przez Klienta.
 • Reklamacja Klienta winna zostać złożona przy wykorzystaniu „Formularza reklamacyjnego” wraz z kopią dowodu zakupu.
 • Reklamacja złożona przez osobę nieuprawnioną, traktowana będzie jako niewniesiona.
 • Sprzedawca udzieli pisemnej odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dokonanie oględzin reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę, termin 14 (czternastu) dni na udzielenie odpowiedzi na reklamację liczony jest od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę.
 • W przypadku przesłania reklamowanego Towaru przez Klienta celem dokonania jego oględzin przez Sprzedawcę i nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji (uznania reklamacji za niezasadną), Sprzedawca niezwłocznie odeśle Towar na koszt Klienta pod adres wskazany w zgłoszonej reklamacji.
 • W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji, Sprzedawca pokryje koszty reklamacji, w tym koszty dostarczenia przez Klienta wadliwego Towaru na adres korespondencyjny Sklepu (zwróci koszty pokryte w tym zakresie przez Klienta)

10. GWARANCJA

 • Sprzedawca udziela Klientom gwarancji na Towary zakupione za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.mamafika.pl,
 • Okres obowiązywania gwarancji wynosi 2 (dwa) lata i liczony jest od daty nabycia Towaru, wskazanej w wystawionym przez Sprzedawcę dowodzie sprzedaży (rachunku),
 • W okresie gwarancyjnym, Sprzedawca zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do nieodpłatnej naprawy wad ujawnionych w zakupionym Towarze powstałych z tkwiących w nim przyczyn, a w przypadku braku możliwości naprawy tych wad, do nieodpłatnej wymiany tego Towaru na Towar nowy, taki sam, lub po konsultacji ze sprzedawcą podobny, różniący się ewentualnymi różnicami w kolorach tudzież wzorach,
 • Dokumentem uprawniającym do realizacji gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę jest kopia dowodu zakupu Towaru oraz podpisanym przez Klienta „Formularzem zgłoszenia gwarancyjnego” (formularz do pobrania),
 • Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować naprawę produktu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia dostarczenia mu przez Klienta Towaru
 • W przypadku wymiany Towaru na Towar nowy w ramach udzielonej gwarancji, z uwagi na unikatowy charakter poszczególnych modeli produktów wykonywanych przez Sprzedawcę oraz dostępność wykorzystywanych materiałów do jego wyrobu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zaoferowania Klientowi do wyboru nowego Towaru tego samego rodzaju, lecz w innej dostępnej kolorystyce/wzorze na tkaninie.
 • Gwarancją nie są objęte usterki powstałe z przyczyn leżących po stronie osoby korzystającej z Towaru objętego gwarancją, w szczególności usterki powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania Towaru
 • Koszt dostarczenia Towaru do Sprzedawcy w ramach procedury gwarancyjnej ponosi Klient.
 • W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego za zasadne, Sprzedawca pokryje koszty, o których mowa w ustępie poprzednim (tj. zwróci koszty pokryte w tym zakresie przez Klienta) oraz dostarczy w ramach gwarancji Towar naprawiony lub Towar nowy na własny koszt.
 • W przypadku gdyby zgłoszenie gwarancyjne okazało się niezasadne i zostało rozpatrzone przez Sprzedawcę odmownie, Sprzedawca niezwłocznie odeśle Towar na koszt Klienta pod adres wskazany w zgłoszeniu gwarancyjnym.

11. DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „Mamafika” Monika Nowak
 • Administrator określi możliwe skutki i ryzyka związane z bezpieczeństwem i poufnością danych osobowych w celu ich właściwego zabezpieczenia przed utratą, przypadkową zmianą, dostępem osób trzecich czy też nieprawnym udostępnianiem podmiotom trzecim.
 • Administrator zapewnia bezpieczeństwo sprzętu na którym przetrzymywane są dane osobowe oraz zapewnia możliwość odzyskania danych w przypadku ich utraty czy zniszczenia. Celem działania Administratora jest zachowanie danych bez błędów oraz zachowanie ich przed uszkodzeniami spowodowanymi błędnym działaniem systemu poprzez właściwe zastosowanie środków techno-organizacyjnych.
 • Administrator zapewnia okresowe przeglądy danych osobowych w celu ich weryfikacji, właściwości oraz potrzebnego usunięcia odpowiednich danych osobowych. Odbywa się to każdego pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego.
 • W razie potrzeby, Administrator określi podmioty przetwarzające dane osobowe na potrzeby funkcjonowania Sklepu oraz określi ich uprawnienia dotyczące czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty przetwarzające działają wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 • Administrator zgłasza w ramach swojej działalności gospodarczej posiadanie bazy danych odpowiedniemu organowi nadzorczemu, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Za dane osobowe uważa się wszelkie dane osoby fizycznej, dzięki którym bezpośrednio lub pośrednio zaistnieje możliwość zidentyfikowania tejże osoby fizycznej.
 • Czynnościami, jakie wykonuje się na danych osobowych na użytek niniejszego Sklepu są: zbieranie danych od Klientów wypełniających formularze dostępne na stronach Sklepu, przeglądanie danych, archiwizacja danych, przekazanie danych podmiotom trzecim w zgodzie z brzmieniem art. 8 oraz usuwanie danych.
 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – wyłącznie w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Są to dane osobowe adekwatne i właściwe tylko i wyłącznie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży poprzez zastosowanie Sklepu. Są nimi: dane adresowe Klienta, dane kontaktowe Klienta, imię i nazwisko Klienta, dane Klienta związane z dokonaniem płatności. Sklep nie prosi o inne dane osobowe, zwłaszcza takie, które nie są potrzebne do tego procesu.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora tylko na okres potrzebny do przeprowadzenia umowy kupna-sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej chyba, że Klient wyrazi wolę ich użycia do dalszych celów np. promocyjnych, informacyjnych itp.
 • Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, DHL, InPost lub DPD Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta                         wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,                                   operatorowi płatności internetowych PayU, działąjącym w Sklepie Internetowym.

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany czy poprawiania. Ma też prawo żądać ich usunięcia w każdym czasie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone w formie pisemnej na adres:

“Mamafika” Monika Nowak lub elektronicznej za pośrednictwem poczty: biuro@mamafika.pl

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 • W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient informuje Administratora o tym fakcie, a ten niezwłocznie odnosi się do otrzymanej informacji, jednocześnie usuwając błędy, jeśli zostaną one przez niego stwierdzone.
 • Administrator informuje niezwłocznie Klienta o możliwych naruszeniach danych osobowych, opisując charakter naruszenia ochrony danych osobowych, możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych oraz środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu naprawy naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Administrator i podmiot przetwarzający natychmiast po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych zgłasza je organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
 • Każdy Klient ma prawo, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych poinformować organ nadzorczy o zaistniałej sytuacji.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, jednak o każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym „Mamafika” Monika Nowak a Klientem będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy sklepem internetowym „Mamafika” Monika Nowak a Klientem nie będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare